Zakres zmiennych scope

W programowaniu bardzo ważne jest zrozumienie, jak działają zakresy zmiennych (ang. scope) oraz jak używać instrukcji return w funkcjach. Python, jak wiele innych języków programowania, używa zakresów do określenia, gdzie zmienna jest dostępna w kodzie. Dodatkowo, instrukcja return pozwala na zwracanie wartości z funkcji. W tym artykule przyjrzymy się, jak te elementy są używane w Pythonie, przedstawiając proste przykłady z komentarzami.

Zakresy zmiennych w Pythonie

Zakres zmiennych określa kontekst, w którym dane nazwy zmiennych są widoczne i w jakim można z nich korzystać. Python rozróżnia kilka typów zakresów:

 • Zakres lokalny: Zmienne zdefiniowane wewnątrz funkcji są dostępne tylko w tej funkcji.
 • Zakres otaczający: Zmienne w funkcjach zagnieżdżonych mogą być dostępne w funkcjach otaczających.
 • Zakres globalny: Zmienne zdefiniowane na najwyższym poziomie skryptu są dostępne w całym kodzie.
 • Zakres wbudowany: Nazwy predefiniowane w Pythonie, np. funkcje print() i id().

Przykłady użycia zakresów

# Przykład zmiennej globalnej
globalVariable = "dostępna globalnie"

def outerFunction():
  # Zmienna dostępna w zakresie otaczającym
  outerVariable = "dostępna w outerFunction i innerFunction"
  
  def innerFunction():
    # Zmienna lokalna dla innerFunction
    innerVariable = "dostępna tylko w innerFunction"
    print(globalVariable) # Dostęp do zmiennej globalnej
    print(outerVariable)  # Dostęp do zmiennej z zakresu otaczającego
    print(innerVariable)  # Dostęp do zmiennej lokalnej
    
  innerFunction()

# Wywołanie funkcji
outerFunction()

W tym przykładzie globalVariable jest zmienną globalną, outerVariable jest zmienną w zakresie otaczającym (dostępną w outerFunction oraz innerFunction), a innerVariable jest zmienną lokalną dla innerFunction.

Użycie return w funkcjach

Instrukcja return służy do zwracania wartości z funkcji. Po jej wykonaniu, funkcja natychmiast przestaje być wykonywana.

def calculateSum(a, b):
  # Oblicza sumę dwóch liczb
  result = a + b
  return result # Zwraca wynik

# Wywołanie funkcji i wydruk wyniku
print(calculateSum(5, 3))

Podsumowanie

Zrozumienie zakresów zmiennych i użycie instrukcji return w Pythonie to podstawy, które są niezbędne dla każdego programisty. Dzięki zakresom możliwe jest zarządzanie dostępem do zmiennych i strukturyzowanie kodu w sposób, który jest zarówno bezpieczny, jak i wydajny. Instrukcja return z kolei umożliwia przekazywanie wyników działania funkcji, co jest fundamentem programowania funkcyjnego. Znajomość tych elementów jest kluczowa przy tworzeniu czystego i dobrze zorganizowanego kodu w Pythonie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top