Boolean i jego metody w JavaScript

W JavaScript, prymityw Boolean jest typem danych, który może przyjąć jedną z dwóch wartości: true (prawda) lub false (fałsz). Jest to podstawowy element logiki programowania, umożliwiający podejmowanie decyzji, kontrolowanie przepływu programu oraz zarządzanie operacjami warunkowymi. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej prymitywowi Boolean oraz jego przydatnym metodom i właściwościom, ilustrując ich użycie na prostych przykładach kodu.

Kompletny plik HTML z JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Prymityw Boolean w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia prymitywu Boolean w JavaScript</h3>

  <script>
    // Przykład 1: Tworzenie wartości Boolean
    // Tworzy wartość boolean "true"
    let isTrue = true;
    console.log(isTrue); // Wyświetla: true

    // Tworzy wartość boolean "false"
    let isFalse = false;
    console.log(isFalse); // Wyświetla: false

    // Przykład 2: Konwersja na typ Boolean
    // Konwersja wartości truthy na Boolean
    let truthyValue = Boolean(1); // 1 jest wartością "truthy"
    console.log(truthyValue); // Wyświetla: true

    // Konwersja wartości falsy na Boolean
    let falsyValue = Boolean(0); // 0 jest wartością "falsy"
    console.log(falsyValue); // Wyświetla: false

    // Przykład 3: Użycie w warunkach
    // Sprawdzenie warunku z użyciem Boolean
    if (isTrue) {
      console.log("Warunek jest spełniony."); // To zostanie wydrukowane
    }

    if (!isFalse) {
      console.log("Warunek jest spełniony po negacji."); // To również zostanie wydrukowane
    }

    // Przykład 4: Operacje logiczne
    // Operacje AND, OR oraz NOT
    console.log(true && false); // Wyświetla: false
    console.log(true || false); // Wyświetla: true
    console.log(!true);     // Wyświetla: false
  </script>
</body>
</html>

Opis przykładów

 1. Tworzenie wartości Boolean: Pokazuje, jak stworzyć proste wartości Boolean true i false.
 2. Konwersja na typ Boolean: Ilustruje, jak inne typy wartości (np. liczby) są konwertowane na typ Boolean zgodnie z regułami “truthy” i “falsy”.
 3. Użycie w warunkach: Demonstruje, jak wartości Boolean są używane do kontrolowania przepływu programu za pomocą instrukcji warunkowych.
 4. Operacje logiczne: Przedstawia użycie operatorów logicznych AND (&&), OR (||), oraz NOT (!) z wartościami Boolean.

Podsumowanie

Prymityw Boolean w JavaScript jest kluczowym elementem logiki programowania, umożliwiającym wykonanie operacji warunkowych, kontroli przepływu programu oraz manipulacji wartościami logicznymi. Przykłady przedstawione w tej lekcji ilustrują podstawowe użycie i operacje związane z typem Boolean, stanowiąc fundament do tworzenia bardziej złożonych aplikacji i funkcji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top