Date

W JavaScript, obiekt Date jest używany do pracy z datami i czasem. Pozwala na tworzenie, manipulowanie, porównywanie i formatowanie dat w łatwy sposób. W tej lekcji przedstawimy różne metody obiektu Date, które są niezbędne dla programistów do efektywnego zarządzania datami i czasem w aplikacjach webowych.

Przykład kodu

Poniżej znajduje się kompletny plik HTML z kodem JavaScript, ilustrujący różne operacje związane z obiektem Date.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Operacje na obiekcie Date w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia obiektu Date w JavaScript</h3>
  <script>
    // Tworzenie obiektu Date reprezentującego bieżącą datę i czas
    const now = new Date();
    console.log('Aktualna data i czas:', now);

    // Formatowanie i wyświetlanie daty w czytelnym formacie
    // Wykorzystanie metody toLocaleDateString() dla formatowania daty
    const formattedDate = now.toLocaleDateString('pl-PL', {
      day: '2-digit',
      month: 'long',
      year: 'numeric'
    });
    console.log('Sformatowana data:', formattedDate);

    // Pobieranie składowych daty
    const year = now.getFullYear(); // Rok
    const month = now.getMonth() + 1; // Miesiąc (0-11, więc dodajemy 1)
    const day = now.getDate(); // Dzień miesiąca
    console.log(`Rok: ${year}, Miesiąc: ${month}, Dzień: ${day}`);

    // Porównywanie dat
    const anotherDate = new Date('2024-01-01');
    const isAfter = now > anotherDate;
    console.log('Czy aktualna data jest po 1 stycznia 2024?', isAfter);

    // Dodawanie dni do daty (przykład: dodanie 7 dni)
    const futureDate = new Date(now);
    futureDate.setDate(now.getDate() + 7);
    console.log('Data za 7 dni:', futureDate.toLocaleDateString('pl-PL'));

    // Różnica między datami w dniach
    const diff = (futureDate - now) / (1000 * 60 * 60 * 24); // Milisekundy na dni
    console.log('Różnica w dniach między datami:', diff.toFixed(0));
  </script>
</body>
</html>

Opis przykładów

 • Tworzenie obiektu Date: pokazuje, jak stworzyć obiekt Date dla bieżącej daty i czasu.
 • Formatowanie daty: używa metody toLocaleDateString() do formatowania daty w sposób przyjazny dla użytkownika, zgodnie z lokalizacją.
 • Pobieranie składowych daty: demonstruje, jak uzyskać rok, miesiąc, i dzień z obiektu Date.
 • Porównywanie dat: ilustruje, jak porównać dwie daty, aby sprawdzić, która jest wcześniejsza lub późniejsza.
 • Manipulacja datą: pokazuje, jak dodać określoną liczbę dni do danej daty.
 • Obliczanie różnicy między datami: wyjaśnia, jak obliczyć różnicę w dniach między dwoma datami.

Podsumowanie

Obiekt Date w JavaScript oferuje bogaty zestaw metod do manipulowania i formatowania dat i czasu. Poznając te metody, programiści mogą łatwo wykonywać różne operacje związane z datami, takie jak porównywanie, dodawanie czy odejmowanie dat, a także formatowanie ich dla różnych potrzeb.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top