Map

Map w JavaScript to kolekcja klucz-wartość, w której każdy klucz jest unikalny. W przeciwieństwie do obiektów, klucze w Map mogą być dowolnego typu, nawet obiektów lub funkcji. Map oferuje lepszą wydajność dla dużych zbiorów danych i operacji, które często dodają lub usuwają pary klucz-wartość. W tej lekcji omówimy różne metody dostępne w Map, pokazując ich zastosowanie na praktycznych przykładach.

Przykład kodu

Poniżej znajduje się przykład pokazujący, jak używać różnych metod Map w JavaScript:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia Map w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Operacje na Map w JavaScript</h3>
  <script>
    // Tworzenie nowej instancji Map
    let map = new Map();

    // Dodawanie elementów do mapy
    map.set('klucz1', 'wartość1');
    map.set('klucz2', 'wartość2');
    map.set('klucz3', 'wartość3');

    // Wyświetlenie wielkości mapy
    console.log(`Wielkość mapy: ${map.size}`);

    // Pobieranie wartości na podstawie klucza
    console.log(`Wartość dla klucz1: ${map.get('klucz1')}`);

    // Sprawdzanie czy klucz istnieje w mapie
    console.log(`Czy klucz2 jest w mapie? ${map.has('klucz2')}`);

    // Usuwanie elementu z mapy
    map.delete('klucz3'); // Usuwa klucz3
    console.log(`Czy klucz3 jest w mapie po usunięciu? ${map.has('klucz3')}`);

    // Iteracja po mapie
    // Wykorzystanie metody forEach
    map.forEach((value, key) => {
      console.log(`Klucz: ${key}, Wartość: ${value}`);
    });

    // Czyszczenie mapy
    map.clear();
    console.log(`Wielkość mapy po wyczyszczeniu: ${map.size}`);
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie:

 • Najpierw tworzona jest nowa instancja Map.
 • Następnie dodajemy do niej trzy pary klucz-wartość za pomocą metody set.
 • Wykorzystujemy metodę size do wyświetlenia liczby elementów w mapie.
 • Pobieramy wartość dla konkretnego klucza metodą get.
 • Sprawdzamy, czy klucz istnieje w mapie za pomocą has.
 • Usuwamy element z mapy metodą delete.
 • Iterujemy po mapie używając forEach, wyświetlając każdą parę klucz-wartość.
 • Na koniec czyścimy mapę metodą clear.

Podsumowanie

Map w JavaScript jest potężnym narzędziem do przechowywania par klucz-wartość. Dzięki unikalnym kluczom dowolnego typu i zestawowi użytecznych metod, Map umożliwia efektywną manipulację danymi. W lekcji przedstawiliśmy podstawowe operacje na Map, takie jak dodawanie, usuwanie, wyszukiwanie i iteracja, które są niezbędne do efektywnego wykorzystania tej struktury danych w różnych zastosowaniach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top