Interfejsy w Java

Interfejsy w języku Java to mechanizm, który pozwala na oddzielenie specyfikacji metod od ich implementacji. Służą do określania zestawu metod bez ich ciała, które klasy mogą implementować. Interfejsy są kluczowym elementem programowania obiektowego w Javie, umożliwiając wielokrotne dziedziczenie typów i zapewniając elastyczność w projektowaniu aplikacji. W tej lekcji przedstawimy, jak tworzyć i wykorzystywać interfejsy na przykładzie systemu do zarządzania zadaniami.

Przykład użycia interfejsów w Javie: System zarządzania zadaniami

// Definicja interfejsu Task
interface Task {
  // Metoda do pobierania nazwy zadania
  String getName();
  
  // Metoda do wykonywania zadania
  void execute();
}

// Klasa EmailTask implementująca interfejs Task
class EmailTask implements Task {
  private String name;
  
  // Konstruktor klasy EmailTask
  public EmailTask(String name) {
    this.name = name;
  }
  
  // Implementacja metody getName
  @Override
  public String getName() {
    return name;
  }
  
  // Implementacja metody execute
  @Override
  public void execute() {
    System.out.println("Wysyłanie e-maila dla zadania: " + name);
  }
}

// Klasa Main z metodą main do uruchomienia programu
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie instancji EmailTask
    Task myTask = new EmailTask("Aktualizacja klienta");
    
    // Wywołanie metody execute na obiekcie myTask
    myTask.execute();
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja interfejsu Task: Interfejs Task deklaruje dwie metody: getName(), która zwraca nazwę zadania, oraz execute(), która zawiera logikę wykonania zadania.
 • Klasa EmailTask: Jest to konkretna implementacja interfejsu Task, reprezentująca zadanie wysłania e-maila. Klasa ta musi zaimplementować wszystkie metody zadeklarowane w interfejsie Task.
 • Konstruktor klasy EmailTask: Umożliwia inicjalizację obiektu EmailTask z określoną nazwą zadania.
 • Metoda main w klasie Main: Metoda main służy do uruchomienia programu. Tworzy instancję EmailTask i wywołuje jej metodę execute(), demonstrując użycie interfejsu.

Podsumowanie

Interfejsy w Java umożliwiają projektowanie elastycznych i łatwych do zarządzania systemów. Pozwalają na definicję zestawu metod, które muszą być implementowane przez klasy, oferując przy tym dużą swobodę w ich realizacji. Dzięki użyciu interfejsów, możemy tworzyć systemy, w których różne klasy mogą być używane zamiennie, pod warunkiem, że implementują te same interfejsy. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy logika biznesowa wymaga różnych implementacji tego samego zadania, co ilustruje nasz przykład systemu zarządzania zadaniami.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top