Set

Obiekt Set jest częścią standardu ECMAScript 6 (ES6) i reprezentuje zbiór unikatowych wartości. W przeciwieństwie do tablic, Set nie zezwala na duplikaty, co sprawia, że jest przydatny w różnych przypadkach użycia, takich jak przechowywanie unikatowych elementów, filtrowanie danych, czy operacje matematyczne na zbiorach. W tej lekcji omówimy podstawowe metody obiektu Set oraz przedstawimy przykłady ich użycia.

Przykładowy kod

Poniżej znajduje się kompletny plik HTML z JavaScript ilustrujący użycie różnych metod obiektu

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia Set w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Operacje na obiekcie Set w JavaScript</h3>
  <script>
    // Tworzenie nowego zbioru
    const uniqueNumbers = new Set();
    console.log('Pusty zbiór:', uniqueNumbers); // {}

    // Dodawanie elementów do zbioru
    uniqueNumbers.add(1);
    uniqueNumbers.add(2);
    uniqueNumbers.add(3);
    console.log('Zbiór po dodaniu elementów:', uniqueNumbers); // {1, 2, 3}

    // Sprawdzanie, czy zbiór zawiera określony element
    console.log('Czy zbiór zawiera 2?', uniqueNumbers.has(2)); // true
    console.log('Czy zbiór zawiera 4?', uniqueNumbers.has(4)); // false

    // Usuwanie elementu ze zbioru
    uniqueNumbers.delete(2);
    console.log('Zbiór po usunięciu elementu:', uniqueNumbers); // {1, 3}

    // Liczba elementów w zbiorze
    console.log('Liczba elementów w zbiorze:', uniqueNumbers.size); // 2

    // Przechodzenie przez elementy zbioru
    uniqueNumbers.add(4).add(5); // Dodanie dodatkowych elementów dla iteracji
    console.log('Iteracja przez elementy zbioru:');
    uniqueNumbers.forEach((value) => {
      console.log(value); // Wyświetli kolejno: 1, 3, 4, 5
    });

    // Usuwanie wszystkich elementów ze zbioru
    uniqueNumbers.clear();
    console.log('Zbiór po usunięciu wszystkich elementów:', uniqueNumbers); // {}
  </script>
</body>
</html>

W tym kodzie przedstawione są następujące operacje na Set:

 1. Tworzenie nowego zbioru: Używamy konstruktora Set() do stworzenia pustego zbioru.
 2. Dodawanie elementów: Metoda .add(value) dodaje element do zbioru, o ile już w nim nie istnieje.
 3. Sprawdzanie istnienia elementu: Metoda .has(value) zwraca true, jeśli element znajduje się w zbiorze.
 4. Usuwanie elementu: Metoda .delete(value) usuwa element ze zbioru.
 5. Liczenie elementów: Właściwość .size zwraca liczbę elementów w zbiorze.
 6. Iteracja przez elementy: Metoda .forEach(callback) wywołuje funkcję callback dla każdego elementu w zbiorze.
 7. Czyszczenie zbioru: Metoda .clear() usuwa wszystkie elementy ze zbioru.

Podsumowanie

Obiekt Set w JavaScript oferuje wydajny sposób na przechowywanie unikatowych wartości dowolnego typu. Dzięki swoim metodom, takim jak dodawanie, usuwanie, sprawdzanie istnienia elementu, a także iteracja, Set jest niezwykle przydatny w różnych scenariuszach programistycznych. Wykorzystanie Set może znacznie uprościć pracę z danymi, gdy potrzebujemy zapewnić unikalność elementów czy wykonywać operacje zbiorów, takie jak unia, przecięcie czy różnica zbiorów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top