Pętla for w Pythonie

Pętla for w Pythonie jest jedną z najbardziej uniwersalnych i używanych instrukcji kontrolnych, pozwalającą na iterowanie po sekwencjach (takich jak listy, krotki, słowniki, zbiory) oraz po każdym innym obiekcie, który jest iterowalny. Dzięki tej pętli można efektywnie przetwarzać elementy kolekcji, wykonywać określone bloki kodu określoną liczbę razy, a także używać jej do iterowania po zakresach liczb. W tym artykule przyjrzymy się różnym sposobom wykorzystania pętli for, ilustrując je na przykładach.

Przykłady użycia pętli for

# Iteracja przez listę
numbersList = [1, 2, 3, 4, 5]
# Dla każdego numeru w liście numbersList
for number in numbersList:
  # Wypisuje numer
  print(number)

# Iteracja przez zakres liczb
# Dla każdego numeru w zakresie od 0 do 4
for i in range(5):
  print(i)

# Iteracja przez słownik
infoDict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
# Dla każdego klucza w słowniku infoDict
for key in infoDict:
  # Wypisuje klucz i wartość
  print(f'{key}: {infoDict[key]}')

# Iteracja przez string
for char in 'Python':
  # Wypisuje każdy znak w stringu
  print(char)

# Zagnieżdżona pętla for
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
# Dla każdego wiersza w macierzy
for row in matrix:
  # Dla każdego elementu w wierszu
  for element in row:
    print(element)

# Użycie pętli for z funkcją enumerate() do uzyskania indeksu
fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
# Dla każdego indeksu i wartości w liście fruits
for index, fruit in enumerate(fruits):
  print(f'Index: {index}, Fruit: {fruit}')

Opis przykładów

 • Iteracja przez listę: Pętla przechodzi przez każdy element listy numbersList i wypisuje go.
 • Iteracja przez zakres liczb: range(5) generuje liczby od 0 do 4, przez które następnie iterujemy.
 • Iteracja przez słownik: Iterujemy przez klucze słownika infoDict i wypisujemy klucze wraz z odpowiadającymi im wartościami.
 • Iteracja przez string: Pętla przechodzi przez każdy znak w stringu 'Python' i wypisuje go.
 • Zagnieżdżona pętla for: Używamy dwóch pętli for do iterowania przez dwuwymiarową listę (macierz), wypisując każdy jej element.
 • Użycie pętli for z funkcją enumerate(): Dzięki enumerate() możemy uzyskać indeks każdego elementu w liście fruits podczas iteracji.

Podsumowanie

Pętla for w Pythonie jest niezwykle elastycznym narzędziem, które znajduje zastosowanie w wielu różnych scenariuszach – od prostego przeglądania elementów kolekcji, przez iterowanie po zakresach liczb, aż po bardziej zaawansowane techniki, takie jak zagnieżdżone pętle czy iteracja z jednoczesnym uzyskiwaniem indeksu elementu. Zrozumienie i umiejętne wykorzystanie tej konstrukcji pozwala na znaczące zwiększenie efektywności i czytelności kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top