Własne klasy w Java

Java jako język programowania zorientowany obiektowo zachęca do tworzenia własnych klas, które modelują obiekty z rzeczywistego świata lub abstrakcyjne koncepcje używane w programie. Klasy w Javie umożliwiają grupowanie powiązanych ze sobą danych (pól) i funkcji (metod), które na tych danych operują. Tworzenie własnych klas ułatwia organizację kodu, jego ponowne użycie oraz utrzymanie. W tym artykule przedstawimy, jak stworzyć prostą klasę w Javie oraz jak z niej korzystać.

Przykład kodu: Klasa Car i jej użycie

// Klasa reprezentująca samochód
class Car {
  // Pola klasy
  String brand;
  String model;
  int year;

  // Konstruktor klasy Car
  Car(String brand, String model, int year) {
    this.brand = brand;
    this.model = model;
    this.year = year;
  }

  // Metoda wyświetlająca informacje o samochodzie
  void displayInfo() {
    System.out.println("Marka: " + brand + ", Model: " 
              + model + ", Rok: " + year);
  }
}

// Klasa z metodą main używająca klasy Car
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektu klasy Car
    Car myCar = new Car("Ford", "Mustang", 1968);

    // Wywołanie metody displayInfo
    myCar.displayInfo();
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja klasy Car: Ta klasa jest modelem samochodu, zawiera trzy pola reprezentujące markę, model i rok produkcji samochodu.
 • Konstruktor: Car(String brand, String model, int year) jest konstruktorem klasy, służy do inicjalizacji nowych obiektów. Używa słowa kluczowego this do odróżnienia pól klasy od parametrów konstruktora.
 • Metoda displayInfo: Jest to metoda klasy Car, która wyświetla informacje o samochodzie. Używa ona zmiennych instancji brand, model i year do wygenerowania opisu samochodu.
 • Klasa Main z metodą main: Jest to punkt wejścia programu. Tworzy ona obiekt klasy Car i wywołuje jego metodę displayInfo w celu wyświetlenia informacji o samochodzie.

Podsumowanie

Tworzenie własnych klas w Javie jest fundamentalną umiejętnością każdego programisty pracującego w tym języku. Klasy pozwalają na abstrakcję i modelowanie danych oraz zachowań, co jest kluczowe w programowaniu zorientowanym obiektowo. Poprzez zaprezentowany przykład klasy Car oraz jej użycia w metodzie main klasy Main, pokazaliśmy podstawy tworzenia i używania klas w Javie. Praktyka ta pozwala na efektywniejszą organizację kodu, ułatwia jego utrzymanie oraz ponowne użycie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top