Positional Arguments

W Pythonie, argumenty pozycyjne to te, które są przekazywane do funkcji w kolejności, w jakiej są zdefiniowane. Oznacza to, że każdy argument w wywołaniu funkcji odpowiada konkretnemu parametrowi w definicji funkcji na tej samej pozycji. Pozwala to na elastyczne projektowanie funkcji, które mogą przyjmować różne typy danych jako wejście i zwracać wyniki ich przetwarzania. W tym artykule omówimy działanie argumentów pozycyjnych oraz pokazujemy, jak można zwracać wartości z funkcji w Pythonie, ilustrując to na przykładach z komentarzami.

Przykłady użycia argumentów pozycyjnych i zwracania wartości

# Definiowanie funkcji z argumentami pozycyjnymi
def calculateArea(width, height):
  # Obliczanie powierzchni prostokąta
  area = width * height
  return area

# Wywołanie funkcji z argumentami pozycyjnymi
rectangleArea = calculateArea(10, 20)
print(f"Powierzchnia prostokąta: {rectangleArea}")

# Funkcja zwracająca więcej niż jedną wartość
def calculateDimensions(area, aspectRatio):
  # Obliczanie szerokości i wysokości na podstawie
  # powierzchni i proporcji
  height = (area / aspectRatio) ** 0.5
  width = area / height
  return width, height

# Przykład zwracania i przypisywania wielu wartości
width, height = calculateDimensions(200, 1.5)
print(f"Szerokość: {width}, Wysokość: {height}")

# Przykład funkcji z argumentami domyślnymi
def createGreeting(name, greeting="Cześć"):
  # Tworzenie spersonalizowanego powitania
  return f"{greeting}, {name}!"

# Wywołanie funkcji z domyślnym argumentem
customGreeting = createGreeting("Janek")
print(customGreeting)

# Wywołanie funkcji z niestandardowym powitaniem
customGreeting = createGreeting("Janek", "Witaj")
print(customGreeting)

Omówienie przykładów

 • calculateArea: Funkcja przyjmuje dwa argumenty pozycyjne (width, height) i oblicza powierzchnię prostokąta, zwracając wynik.
 • calculateDimensions: Pokazuje, jak funkcja może zwracać więcej niż jedną wartość (tutaj: szerokość i wysokość), które następnie są przypisywane do odpowiednich zmiennych. Dzięki temu można łatwo manipulować wieloma wartościami zwracanymi z funkcji.
 • createGreeting: Ilustruje użycie argumentów domyślnych, gdzie funkcja przyjmuje opcjonalny argument greeting. Dzięki temu funkcja jest bardziej elastyczna i może być wywoływana w różnych kontekstach bez konieczności podawania wszystkich argumentów.

Podsumowanie

Argumenty pozycyjne w Pythonie umożliwiają tworzenie funkcji, które są łatwe do zrozumienia i używania, dzięki jasno zdefiniowanej kolejności argumentów. Zwracanie wartości z funkcji pozwala na efektywną komunikację między różnymi częściami programu, umożliwiając przetwarzanie danych i ich dalsze wykorzystanie. Przykłady pokazane w tym artykule ilustrują, jak można wykorzystać te cechy języka Python do tworzenia czytelnego i modularnego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top