static w Java

Słowo kluczowe static w Javie pozwala na dostęp do pól i metod klasy bez konieczności tworzenia jej instancji. Jest to szczególnie przydatne, kiedy chcemy mieć globalny dostęp do pewnych zasobów lub funkcji, które są wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy. Przyjrzymy się temu na przykładzie prostego systemu zarządzania biblioteką, gdzie będziemy przechowywać informacje o całkowitej liczbie książek w bibliotece.

Przykład kodu: System zarządzania biblioteką

class Book {
  // Nazwa książki
  String name;
  // Staticzna zmienna przechowująca całkowitą liczbę książek
  static int bookCount = 0;
  
  // Konstruktor klasy Book
  public Book(String name) {
    this.name = name;
    // Zwiększanie licznika książek przy każdym utworzeniu obiektu
    bookCount++;
  }
  
  // Staticzna metoda zwracająca całkowitą liczbę książek
  static void displayBookCount() {
    System.out.println("Całkowita liczba książek: " + bookCount);
  }
}

public class LibraryManager {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie nowych obiektów klasy Book
    Book book1 = new Book("W pustyni i w puszczy");
    Book book2 = new Book("Lalka");
    
    // Wywołanie staticznej metody z klasy Book
    Book.displayBookCount();
  }
}

Wyjaśnienie działania programu

 • Klasa Book: Reprezentuje książkę w systemie. Posiada pole name przechowujące nazwę książki oraz staticzne pole bookCount służące do zliczania wszystkich książek w bibliotece.
 • Konstruktor Book: Przy tworzeniu nowego obiektu Book, nazwa książki jest przypisywana do pola name, a staticzny licznik bookCount jest inkrementowany, co odzwierciedla dodanie nowej książki do systemu.
 • Metoda displayBookCount: Jest to staticzna metoda, która wyświetla aktualną wartość licznika książek. Dzięki temu, że jest staticzna, możemy ją wywołać bezpośrednio na klasie Book, bez konieczności tworzenia instancji tej klasy.

Podsumowanie

Słowo kluczowe static znajduje szerokie zastosowanie w Javie, umożliwiając zarządzanie wspólnymi zasobami i funkcjonalnościami dla klas. Na przykładzie prostego systemu zarządzania biblioteką, pokazaliśmy, jak łatwo można śledzić całkowitą liczbę książek oraz jak wywoływać metody statyczne. Dzięki static, Java oferuje elegancki sposób na zarządzanie danymi, które są wspólne dla wszystkich instancji klasy, co znacząco ułatwia i upraszcza tworzenie skalowalnego i łatwego w utrzymaniu kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top