Dziedziczenie w Java

Programowanie obiektowe (OOP) jest jednym z fundamentalnych paradygmatów w Javie, pozwalającym na organizację kodu w sposób modularny i łatwy do zarządzania. Kluczowymi konceptami OOP są klasy i dziedziczenie, które umożliwiają definiowanie nowych typów danych oraz budowanie hierarchii obiektów. W tej lekcji przedstawimy, jak tworzyć własne klasy w Javie i jak wykorzystywać dziedziczenie do rozszerzania ich funkcjonalności.

Przykład kodu: Prosta hierarchia klas w Javie

// Klasa bazowa opisująca pojazd
class Vehicle {
  // Pole opisujące nazwę pojazdu
  protected String name;
  
  // Konstruktor klasy Vehicle
  public Vehicle(String name) {
    this.name = name;
  }
  
  // Metoda do wyświetlania informacji o pojazdzie
  public void displayInfo() {
    System.out.println("Pojazd: " + name);
  }
}

// Klasa Car dziedzicząca z klasy Vehicle
class Car extends Vehicle {
  // Pole opisujące liczbę drzwi w samochodzie
  private int doors;
  
  // Konstruktor klasy Car
  public Car(String name, int doors) {
    super(name); // Wywołanie konstruktora klasy bazowej
    this.doors = doors;
  }
  
  // Nadpisanie metody displayInfo
  @Override
  public void displayInfo() {
    super.displayInfo(); // Wywołanie metody z klasy bazowej
    System.out.println("Liczba drzwi: " + doors);
  }
}

// Główna klasa z metodą main
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie obiektu klasy Car
    Car myCar = new Car("Ford", 4);
    myCar.displayInfo(); // Wywołanie metody wyświetlającej informacje
  }
}

Wyjaśnienie działania programu

 • Klasa Vehicle: Jest to klasa bazowa, która definiuje ogólne cechy pojazdu, takie jak nazwa. Zawiera konstruktor do inicjalizacji nazwy pojazdu oraz metodę displayInfo do wyświetlenia informacji o pojazdzie.
 • Klasa Car: Dziedziczy z klasy Vehicle i rozszerza jej funkcjonalność o liczbę drzwi. Konstruktor klasy Car przyjmuje nazwę pojazdu i liczbę drzwi, wywołując konstruktor klasy bazowej do inicjalizacji nazwy. Metoda displayInfo jest nadpisana, aby dodatkowo wyświetlić liczbę drzwi.
 • Klasa Main z metodą main: Jest to punkt wejścia programu. Tworzy on obiekt klasy Car i wywołuje jego metodę displayInfo, aby wyświetlić szczegółowe informacje o samochodzie.

Podsumowanie

Tworzenie własnych klas i implementowanie dziedziczenia w Javie pozwala na budowanie skomplikowanych systemów w sposób zorganizowany i efektywny. Dziedziczenie umożliwia rozszerzanie istniejących klas o nowe funkcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu i wykorzystaniu kodu klasy bazowej. Stosowanie tych technik jest kluczowe w efektywnym wykorzystaniu paradygmatu programowania obiektowego.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top