Pętla do while

Pętla do...while to jedna z fundamentalnych konstrukcji w JavaScript, używana do wykonania bloku kodu przynajmniej raz, a następnie powtarzania wykonania dopóki podany warunek jest spełniony. Główna różnica między pętlą do...while a jej bardziej znanym odpowiednikiem while polega na tym, że do...while zapewnia wykonanie bloku kodu przed pierwszym sprawdzeniem warunku, gwarantując, że kod wewnątrz pętli zostanie wykonany co najmniej raz.

Przykład użycia pętli do while

Poniżej znajduje się przykład, który ilustruje użycie pętli do...while w JavaScript. Przykład pokazuje prosty kod, który wykonuje operację inkrementacji zmiennej i wyświetla jej wartość, dopóki nie zostanie osiągnięta określona wartość graniczna.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład pętli do...while w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykład pętli do...while w JavaScript</h3>
  <div id="output"></div>

  <script>
    // Miejsce na wyświetlanie wyników
    const output = document.getElementById('output');

    let count = 0; // Początkowa wartość licznika

    // Pętla do while, która wykonuje się, dopóki licznik jest mniejszy od 5
    do {
      // Inkrementacja licznika
      count++;
      // Dodanie aktualnej wartości licznika do div'a
      output.innerHTML += `Aktualna wartość licznika: ${count}<br>`;
    } while (count < 5);

    // Wewnątrz pętli do...while, najpierw wykonuje się blok kodu,
    // a następnie sprawdzany jest warunek. Dzięki temu blok kodu
    // zostanie wykonany co najmniej raz, nawet jeśli warunek od początku jest nieprawdziwy.
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie:

 • Inicjalizujemy zmienną count z wartością początkową 0.
 • Używamy pętli do...while, aby inkrementować zmienną count do momentu, aż osiągnie wartość 5.
 • Po każdej inkrementacji, aktualna wartość count jest dodawana do elementu <div> w HTML, co pozwala na wizualizację procesu.

Podsumowanie

Pętla do...while jest potężnym narzędziem w JavaScript, pozwalającym na wykonanie bloku kodu co najmniej raz, niezależnie od tego, czy warunek końcowy jest spełniony przy pierwszym przejściu. Jest to szczególnie przydatne w scenariuszach, gdzie chcemy, aby nasz kod wykonał się przynajmniej raz, zanim zostanie oceniony warunek kontynuacji. Zapamiętanie różnicy w działaniu między do...while a while oraz umiejętne stosowanie obu tych konstrukcji pozwala na tworzenie bardziej elastycznych i skutecznych skryptów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top