Własne funkcje w Java

Java, jako język programowania obiektowego, oferuje rozbudowane możliwości tworzenia własnych funkcji, które w tym kontekście często nazywane są metodami. Metody w Javie umożliwiają grupowanie powtarzających się bloków kodu, co zwiększa czytelność, reużywalność kodu oraz ułatwia jego utrzymanie. W tej lekcji przyjrzymy się, jak definiować i wywoływać własne metody w Javie, na przykładzie prostego programu.

Przykład kodu: Funkcja obliczająca średnią z trzech liczb

public class AverageCalculator {
  // Główna metoda programu
  public static void main(String[] args) {
    // Przykładowe liczby
    double num1 = 10.0, num2 = 20.0, num3 = 30.0;
    
    // Wywołanie metody obliczającej średnią
    double result = calculateAverage(num1, num2, num3);
    
    // Wyświetlenie wyniku
    System.out.println("Średnia wynosi: " + result);
  }
  
  // Metoda obliczająca średnią z trzech liczb
  public static double calculateAverage(double a, double b, double c) {
    // Obliczenie sumy trzech liczb
    double sum = a + b + c;
    
    // Zwrócenie obliczonej średniej
    return sum / 3;
  }
}

Komentarze do kodu

 • Definicja klasy AverageCalculator: Wszystkie metody w Javie muszą być częścią klasy. W tym przypadku AverageCalculator jest klasą zawierającą naszą metodę główną oraz metodę do obliczania średniej.
 • Metoda main: Jest to główna metoda każdego programu Java, punkt startowy wykonania programu. Wewnątrz tej metody wywołujemy naszą własną metodę calculateAverage.
 • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych: Przykładowe liczby, dla których obliczymy średnią, są zdefiniowane jako zmienne num1, num2, num3.
 • Wywołanie metody calculateAverage: Metoda ta przyjmuje trzy argumenty typu double i zwraca średnią tych liczb jako wartość double.
 • Obliczenie sumy i średniej: W metodzie calculateAverage, obliczana jest suma podanych liczb, a następnie dzielona przez 3, aby uzyskać średnią.

Podsumowanie

Tworzenie własnych funkcji (metod) w Javie jest niezbędne do pisania czytelnego, modularnego i łatwego w utrzymaniu kodu. Metody te mogą przyjmować argumenty, wykonywać operacje i zwracać wyniki, co czyni je uniwersalnym narzędziem do strukturyzowania logiki programu. Przez wydzielanie poszczególnych bloków kodu do odrębnych metod, programista może łatwiej zarządzać kodem, testować poszczególne funkcjonalności oraz zwiększać reużywalność kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top