Prototypy

Prototypy w JavaScript są podstawą dziedziczenia w tym języku. Każdy obiekt w JavaScript ma prototyp, z którego może dziedziczyć właściwości i metody. Mechanizm prototypów umożliwia obiektom JavaScript współdzielenie właściwości i metod, co jest wydajniejsze niż definiowanie tych samych metod dla każdej instancji obiektu. W tej lekcji przejdziemy przez różne przykłady, pokazując, jak używać prototypów do efektywnego tworzenia i zarządzania obiektami.

Przykład 1: Tworzenie i używanie prototypu

Opis: W tym przykładzie pokażemy, jak stworzyć prosty prototyp dla obiektu Car i użyć go do tworzenia instancji różnych samochodów.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Prototypy w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Prototypy w JavaScript - Przykład 1</h3>

  <script>
    // Definicja konstruktora Car
    function Car(brand, model, year) {
      this.brand = brand;
      this.model = model;
      this.year = year;
    }

    // Dodanie metody do prototypu Car
    Car.prototype.getDetails = function() {
      return `${this.brand} ${this.model} - rok produkcji: ${this.year}`;
    };

    // Tworzenie instancji obiektów Car
    const car1 = new Car('Ford', 'Mustang', 1969);
    const car2 = new Car('Audi', 'A4', 2020);

    // Użycie metody z prototypu
    console.log(car1.getDetails());
    console.log(car2.getDetails());

    // Wewnątrz funkcji getDetails, this odnosi się do instancji obiektu,
    // na rzecz którego metoda została wywołana.
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie, metoda getDetails jest dodana do prototypu Car, co oznacza, że każda instancja obiektu Car ma do niej dostęp bez potrzeby definiowania jej wielokrotnie dla każdej instancji.

Podsumowanie

Prototypy w JavaScript są potężnym narzędziem, które umożliwia dziedziczenie właściwości i metod między obiektami. Dzięki prototypom, można oszczędzić zasoby i ułatwić zarządzanie kodem poprzez współdzielenie metod między instancjami obiektów. W tej lekcji zaprezentowaliśmy podstawowy przykład użycia prototypów, jednak możliwości ich zastosowania są znacznie szersze i mogą obejmować bardziej złożone scenariusze dziedziczenia i konstrukcji obiektów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top