Math

Obiekt Math w JavaScript dostarcza zestaw właściwości i metod do wykonywania operacji matematycznych. Jest to wbudowany obiekt, który nie wymaga tworzenia instancji i oferuje funkcjonalności takie jak generowanie liczb losowych, obliczanie wartości trygonometrycznych, zaokrąglanie liczb, i wiele innych. W tej lekcji przedstawimy kluczowe metody i właściwości obiektu Math, ilustrując ich użycie przez proste przykłady.

Przykładowy kod

Poniżej znajduje się kompletny plik HTML z kodem JavaScript, który ilustruje użycie różnych metod i właściwości obiektu Math.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia obiektu Math w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia obiektu Math w JavaScript</h3>
  <script>
    // Przykład 1: Math.PI - wartość liczby Pi
    console.log('Wartość Pi:', Math.PI); // Wyświetla wartość liczby Pi

    // Przykład 2: Math.round() - zaokrąglenie liczby
    let num = 4.7;
    console.log('Zaokrąglenie 4.7:', Math.round(num)); // Zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej

    // Przykład 3: Math.pow() - potęgowanie
    console.log('2 do potęgi 3:', Math.pow(2, 3)); // Oblicza 2^3

    // Przykład 4: Math.sqrt() - pierwiastek kwadratowy
    console.log('Pierwiastek kwadratowy z 16:', Math.sqrt(16)); // Oblicza pierwiastek kwadratowy

    // Przykład 5: Math.abs() - wartość bezwzględna
    console.log('Wartość bezwzględna -5:', Math.abs(-5)); // Zwraca wartość bezwzględną

    // Przykład 6: Math.ceil() - zaokrąglenie w górę
    console.log('Zaokrąglenie w górę 4.2:', Math.ceil(4.2)); // Zaokrągla do najbliższej większej liczby całkowitej

    // Przykład 7: Math.floor() - zaokrąglenie w dół
    console.log('Zaokrąglenie w dół 4.8:', Math.floor(4.8)); // Zaokrągla do najbliższej mniejszej liczby całkowitej

    // Przykład 8: Math.random() - liczba losowa
    console.log('Liczba losowa od 0 do 1:', Math.random()); // Generuje losową liczbę między 0 a 1

    // Przykład 9: Math.max() - maksymalna wartość
    console.log('Maksymalna wartość z listy:', Math.max(5, 10, 15, 20)); // Zwraca największą liczbę z listy

    // Przykład 10: Math.min() - minimalna wartość
    console.log('Minimalna wartość z listy:', Math.min(5, 10, 15, 20)); // Zwraca najmniejszą liczbę z listy

    // Przykład 11: Math.sin() - sinus kąta
    console.log('Sinus kąta (Pi/2):', Math.sin(Math.PI / 2)); // Oblicza sinus kąta (w radianach)
  </script>
</body>
</html>

Każdy z powyższych przykładów pokazuje różne metody i właściwości dostępne w obiekcie Math. Oto ich krótkie opisy:

 1. Math.PI: Zwraca wartość liczby Pi.
 2. Math.round(number): Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej.
 3. Math.pow(base, exponent): Podnosi liczbę base do potęgi exponent.
 4. Math.sqrt(number): Oblicza pierwiastek kwadratowy z liczby.
 5. Math.abs(number): Zwraca wartość bezwzględną liczby.
 6. Math.ceil(number): Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej.
 7. Math.floor(number): Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 8. Math.random(): Generuje losową liczbę między 0 a 1.
 9. Math.max(...numbers): Zwraca największą wartość z podanych liczb.
 10. Math.min(...numbers): Zwraca najmniejszą wartość z podanych liczb.
 11. Math.sin(angle): Oblicza sinus kąta (w radianach).

Podsumowanie

Obiekt Math jest nieocenionym narzędziem w arsenale każdego programisty JavaScript, oferując szeroki zakres metod matematycznych, które mogą być wykorzystane w różnych scenariuszach programistycznych. Od prostych obliczeń, takich jak zaokrąglenia i obliczanie wartości bezwzględnych, po bardziej złożone operacje, takie jak obliczenia trygonometryczne i generowanie liczb losowych, Math zapewnia potężne funkcje, które pomagają w manipulacji i analizie danych numerycznych.

Należy pamiętać, że wszystkie metody obiektu Math są statyczne, co oznacza, że można ich używać bezpośrednio z obiektu Math, bez potrzeby tworzenia instancji tego obiektu. Dzięki temu korzystanie z tych metod jest szybkie, łatwe i intuicyjne.

Wprowadzenie do obiektu Math i jego metod jest kluczowym elementem nauki programowania w JavaScript, umożliwiając tworzenie bardziej dynamicznych i interaktywnych aplikacji webowych. Przykłady przedstawione w tej lekcji pokazują tylko część możliwości, jakie oferuje obiekt Math, zachęcając do dalszego eksplorowania i wykorzystywania jego potencjału w projektach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top