enum w Java

enum, czyli typ wyliczeniowy w Javie, jest mechanizmem pozwalającym na definiowanie stałych w bardziej uporządkowany sposób. enum ułatwia zarządzanie zbiorem stałych, zapewniając jednocześnie kontrolę typów i ułatwiając pisanie czytelnego kodu. W przeciwieństwie do tradycyjnych stałych, używanie enum pozwala na grupowanie powiązanych wartości i dostarcza dodatkowych możliwości, takich jak metody i pola w obrębie typu wyliczeniowego. W tej lekcji przedstawimy kompleksowy przykład użycia enum w Javie.

Przykład kodu: Definicja i użycie enum

Załóżmy, że tworzymy aplikację do zarządzania zamówieniami w restauracji. Możemy użyć enum do reprezentacji statusów zamówienia:

// Definicja enum StatusZamowienia
public enum OrderStatus {
  NEW("Nowe"),       // Nowe zamówienie
  IN_PROGRESS("W trakcie"),// Zamówienie w trakcie realizacji
  COMPLETED("Zakończone"), // Zamówienie zakończone
  CANCELED("Anulowane");  // Zamówienie anulowane

  private final String displayName;

  // Konstruktor enum z polskim opisem statusu
  OrderStatus(String displayName) {
    this.displayName = displayName;
  }

  // Metoda zwracająca polski opis statusu
  public String getDisplayName() {
    return displayName;
  }
}

// Klasa testująca użycie enum OrderStatus
public class OrderTest {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie zamówienia ze statusem NOWE
    OrderStatus myOrderStatus = OrderStatus.NEW;
    
    // Wyświetlenie polskiego opisu statusu
    System.out.println("Status zamówienia: " + 
              myOrderStatus.getDisplayName());

    // Przykład zmiany statusu zamówienia
    myOrderStatus = OrderStatus.COMPLETED;
    System.out.println("Zaktualizowany status zamówienia: " + 
              myOrderStatus.getDisplayName());
  }
}

Wyjaśnienie działania programu

 • Definicja enum: OrderStatus definiuje możliwe stany zamówienia w restauracji. Każdy stan ma przypisany opis po polsku.
 • Konstruktor i pole: enum może posiadać pola (tutaj displayName) i konstruktor (prywatny, ponieważ instancje enum są tworzone automatycznie).
 • Metoda getDisplayName: Umożliwia odczytanie polskiego opisu danego statusu zamówienia.
 • Użycie enum: W klasie OrderTest tworzymy zmienną myOrderStatus typu OrderStatus i przypisujemy jej stan NEW. Następnie zmieniamy status na COMPLETED, demonstrując łatwość zarządzania stanami za pomocą enum.

Podsumowanie

Użycie enum w Javie pozwala na efektywne zarządzanie stałymi, grupując je w logiczne jednostki i zapewniając dodatkową funkcjonalność dzięki możliwości definicji metod i pól. enum zwiększa czytelność kodu, ułatwia utrzymanie i eliminuje typowe błędy związane z niepoprawnym użyciem stałych. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy zbiór możliwych wartości jest ograniczony i dobrze zdefiniowany, jak statusy zamówień w systemie zarządzania restauracją.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top