this w Java

Słowo kluczowe this w języku Java jest używane do odniesienia się do bieżącej instancji klasy. Może być używane do odwoływania się do zmiennych instancji, konstruktorów, a także do przekazywania bieżącej instancji w wywołaniach metod. Użycie this pomaga w rozróżnieniu zmiennych instancji od zmiennych lokalnych, zwłaszcza gdy obie mają takie same nazwy. Poniżej przedstawiamy przykład, w którym korzystamy z this do zilustrowania jego różnych zastosowań w praktyce.

Przykład kodu: Użycie this w klasie Java

class Car {
  // Zmienna opisująca markę samochodu
  String brand;
  
  // Konstruktor z parametrem brand
  Car(String brand) {
    // Użycie this do odróżnienia zmiennej instancji od parametru
    this.brand = brand;
  }
  
  // Metoda wyświetlająca markę samochodu
  void display() {
    System.out.println("Marka samochodu: " + this.brand);
  }
  
  // Metoda do porównania dwóch obiektów Car
  void compare(Car another) {
    if(this == another) {
      System.out.println("Te same obiekty");
    } else {
      System.out.println("Różne obiekty");
    }
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie instancji klasy Car
    Car myCar = new Car("Ford");
    Car anotherCar = new Car("Toyota");
    
    // Wywołanie metody display przy użyciu myCar
    myCar.display(); // Wyświetli "Marka samochodu: Ford"
    
    // Porównanie dwóch instancji klasy Car
    myCar.compare(anotherCar); // Wyświetli "Różne obiekty"
  }
}

Komentarze do kodu

 • W konstruktorze Car(String brand), słowo kluczowe this rozróżnia zmienną instancji brand od parametru brand. Bez this, Java przyjęłaby, że obie odniesienia dotyczą parametru, a nie zmiennej instancji.
 • W metodzie display(), this.brand wskazuje, że używamy zmiennej instancji brand klasy Car, co jest przydatne dla czytelności, chociaż w tym kontekście this może być opcjonalne.
 • Metoda compare(Car another) używa this do porównania bieżącej instancji z inną, przekazaną jako argument. this == another sprawdza, czy obie zmienne odnoszą się do tego samego obiektu w pamięci.

Podsumowanie

Słowo kluczowe this w Java jest potężnym narzędziem do zarządzania kontekstem bieżącej instancji klasy. Umożliwia jasne rozróżnienie między zmiennymi instancji a lokalnymi oraz pomaga w organizacji kodu, czyniąc go bardziej czytelnym i łatwiejszym w utrzymaniu. Jak pokazano w przykładzie, this może być używane w różnych kontekstach, w tym w konstruktorach, metodach i przy porównywaniu obiektów, zapewniając elastyczność i precyzję w dostępie do składowych klasy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top