Pętla for w Java

Pętla for w języku Java jest jednym z fundamentalnych narzędzi do kontroli przepływu programu, pozwalającym na wielokrotne wykonanie bloku kodu. Umożliwia iterację przez zakresy liczb, tablice, kolekcje i więcej, zapewniając prosty sposób na realizację zadań takich jak przeglądanie elementów, obliczenia iteracyjne czy automatyzacja powtarzalnych czynności.

Rozbudowany przykład użycia pętli for

Poniższy przykład przedstawia użycie pętli for do obliczenia silni liczby. Silnia (n!) jest to iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do n. Jest to przykład, który dobrze ilustruje zastosowanie pętli for, ponieważ wymaga powtarzania operacji mnożenia dla serii kolejnych liczb.

public class FactorialExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Określenie liczby, dla której będzie obliczana silnia
    int number = 5;
    // Zmienna do przechowywania wyniku,
    // początkowo ustawiona na 1, ponieważ mnożenie zaczynamy od 1
    int result = 1;
    
    // Pętla for do obliczania silni liczby
    for(int i = 1; i <= number; i++) {
      // Mnożenie result przez kolejne liczby od 1 do number
      result *= i;
    }
    
    // Wyświetlenie wyniku obliczeń
    System.out.println("Silnia liczby " + number + " wynosi: " + result);
  }
}

Komentarze do kodu

 • Deklaracja liczby: Określamy liczbę, dla której będziemy obliczać silnię (int number = 5;).
 • Inicjalizacja wyniku: Ustawiamy początkową wartość zmiennej result na 1, co jest niezbędne do prawidłowego wykonania mnożenia w pętli.
 • Pętla for: Konstrukcja for(int i = 1; i <= number; i++) inicjuje pętlę, która będzie się wykonywać, dopóki i jest mniejsze lub równe number. W każdym obiegu pętli zmienna i jest inkrementowana o 1.
 • Operacja mnożenia: Wewnątrz pętli, result *= i; mnoży bieżącą wartość result przez i, efektywnie obliczając silnię.
 • Wyświetlenie wyniku: Po zakończeniu pętli, wynik jest wyświetlany na standardowym wyjściu za pomocą System.out.println.

Podsumowanie

Pętla for jest niezwykle użytecznym narzędziem w języku Java, pozwalającym na wykonywanie powtarzalnych operacji w klarowny i efektywny sposób. Jak pokazuje powyższy przykład, może być ona wykorzystana do realizacji różnorodnych zadań obliczeniowych, takich jak obliczanie silni. Kluczowe dla efektywnego wykorzystania pętli for jest zrozumienie jej składni oraz umiejętne stosowanie w praktycznych problemach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top