IndexedDB

IndexedDB jest niskopoziomowym API dla klienta przeglądarki, które umożliwia przechowywanie i odczyt dużych ilości danych strukturalnych, w tym plików/bloków danych. Jest to system bazodanowy, który pozwala na tworzenie, odczyt, modyfikację i usuwanie danych z bazy danych bezpośrednio w przeglądarce. IndexedDB jest idealny do tworzenia aplikacji, które działają offline, przechowując dane lokalnie w przeglądarce użytkownika.

Przykład użycia IndexedDB

Poniżej znajduje się przykład prostego kodu HTML5 z JavaScriptem, demonstrujący podstawowe operacje na bazie danych IndexedDB, takie jak tworzenie bazy danych, dodawanie, odczytywanie, aktualizacja i usuwanie danych.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>IndexedDB w HTML5</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykład użycia IndexedDB</h3>
  <button id="createBtn">Utwórz bazę danych</button>
  <button id="addBtn">Dodaj dane</button>
  <button id="readBtn">Odczytaj dane</button>
  <button id="updateBtn">Aktualizuj dane</button>
  <button id="deleteBtn">Usuń dane</button>

  <script>
    // Sprawdzenie, czy IndexedDB jest wspierane
    if (!window.indexedDB) {
      console.log("Twoja przeglądarka nie wspiera IndexedDB");
      return;
    }

    let db;
    const request = indexedDB.open("MojaBazaDanych", 1);

    // Obsługa zdarzeń dla tworzenia lub aktualizacji bazy danych
    request.onupgradeneeded = function(event) {
      db = event.target.result;

      // Tworzenie objectStore dla tej bazy danych
      const objectStore = db.createObjectStore("osoby", { keyPath: "id" });

      // Definicja indeksów
      objectStore.createIndex("nazwisko", "nazwisko", { unique: false });
      objectStore.createIndex("email", "email", { unique: true });

      console.log("ObjectStore osoby utworzony.");
    };

    // Obsługa błędów
    request.onerror = function(event) {
      console.error("Database error: ", event.target.error);
    };

    // Dodawanie danych do bazy
    document.getElementById("addBtn").addEventListener("click", () => {
      const transaction = db.transaction(["osoby"], "readwrite");
      const objectStore = transaction.objectStore("osoby");

      const osoba = { id: "1", nazwisko: "Kowalski", email: "kowalski@example.com" };
      const request = objectStore.add(osoba);

      request.onsuccess = function(event) {
        console.log("Osoba została dodana do bazy danych.");
      };

      request.onerror = function(event) {
        console.error("Nie udało się dodać osoby: ", event.target.error);
      };
    });

    // Odczytywanie danych z bazy
    document.getElementById("readBtn").addEventListener("click", () => {
      const transaction = db.transaction(["osoby"]);
      const objectStore = transaction.objectStore("osoby");
      const request = objectStore.get("1");

      request.onsuccess = function(event) {
        if (request.result) {
          console.log("Odczytano: ", request.result);
        } else {
          console.log("Nie znaleziono osoby.");
        }
      };
    });

    // Aktualizacja danych w bazie
    document.getElementById("updateBtn").addEventListener("click", () => {
      const transaction = db.transaction(["osoby"], "readwrite");
      const objectStore = transaction.objectStore("osoby");

      const osoba = { id: "1", nazwisko: "Nowak", email: "nowak@example.com" };
      const request = objectStore.put(osoba);

      request.onsuccess = function(event) {
        console.log("Dane osoby zostały zaktualizowane.");
      };
    });

    // Usuwanie danych z bazy
    document.getElementById("deleteBtn").addEventListener("click", () => {
      const transaction = db.transaction(["osoby"], "readwrite");
      const objectStore = transaction.objectStore("osoby");
      const request = objectStore.delete("1");

      request.onsuccess = function(event) {
        console.log("Osoba została usunięta z bazy danych.");
      };
    });

    // Otwarcie bazy danych i ustawienie globalnej zmiennej `db`
    request.onsuccess = function(event) {
      db = event.target.result;
      console.log("Baza danych została otwarta pomyślnie.");
    };
  </script>
</body>
</html>

Opis

W powyższym przykładzie pokazano podstawowe operacje na IndexedDB, które są kluczowe dla zarządzania danymi w aplikacjach webowych. IndexedDB oferuje dużo większą elastyczność niż starsze rozwiązania, takie jak WebSQL czy localStorage, pozwalając na przechowywanie znacznie większych ilości danych, które mogą być strukturalnie złożone i wyszukiwane za pomocą indeksów.

 • Tworzenie bazy danych i object store: W przykładzie wykorzystano metodę indexedDB.open do utworzenia lub otwarcia bazy danych. Podczas pierwszego otwarcia bazy danych lub gdy jest potrzeba jej aktualizacji, wywoływane jest zdarzenie onupgradeneeded, w którym tworzony jest object store (magazyn obiektów) z kluczem głównym i indeksami.
 • Dodawanie danych: Użyto transakcji i object store do dodania obiektu do bazy danych. Każda operacja na danych wymaga utworzenia transakcji i określenia typu dostępu (np. “readwrite”).
 • Odczytywanie danych: Demonstruje odczytanie danych z bazy za pomocą klucza.
 • Aktualizacja danych: Podobnie jak przy dodawaniu, aktualizacja danych odbywa się przez utworzenie transakcji i wykorzystanie metody put, która aktualizuje dane, jeśli obiekt z danym kluczem już istnieje.
 • Usuwanie danych: Usunięcie danych z bazy danych wykorzystuje metodę delete na object store.

Podsumowanie

IndexedDB jest potężnym narzędziem w arsenale dewelopera front-end, umożliwiającym efektywne zarządzanie danymi w aplikacjach webowych, szczególnie tych, które wymagają pracy offline lub przechowywania dużych ilości danych. Dzięki asynchronicznemu API, IndexedDB jest dobrze przystosowane do nowoczesnych aplikacji internetowych, zapewniając płynną i wydajną obsługę danych bez blokowania interfejsu użytkownika. Przykład przedstawiony w tej lekcji to tylko wstęp do możliwości, jakie oferuje IndexedDB, zachęcamy do dalszego eksplorowania i eksperymentowania z tym potężnym API.

Scroll to Top