Operatory przypisania złożonego w Java

Operatory przypisania złożonego w Java umożliwiają skrócenie kodu poprzez łączenie operacji arytmetycznych (takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) lub bitowych z operacją przypisania. Te operatory sprawiają, że kod jest nie tylko krótszy, ale często też bardziej czytelny, szczególnie w przypadku wykonywania wielokrotnych operacji na tej samej zmiennej.

Przykład użycia operatorów przypisania złożonego

Rozważmy prosty przykład, który demonstruje różne operatory przypisania złożonego w Java:

public class CompoundAssignmentExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja zmiennych
    int a = 5;
    int b = 2;
    
    // Użycie operatora += do dodania i przypisania
    a += b; // a = a + b; teraz a jest równe 7
    System.out.println("a += b: " + a);
    
    // Użycie operatora -= do odejmowania i przypisania
    a -= b; // a = a - b; teraz a wraca do wartości 5
    System.out.println("a -= b: " + a);
    
    // Użycie operatora *= do mnożenia i przypisania
    a *= b; // a = a * b; teraz a jest równe 10
    System.out.println("a *= b: " + a);
    
    // Użycie operatora /= do dzielenia i przypisania
    a /= b; // a = a / b; teraz a wraca do wartości 5
    System.out.println("a /= b: " + a);
    
    // Użycie operatora %= do reszty z dzielenia i przypisania
    a %= b; // a = a % b; teraz a jest równe 1
    System.out.println("a %= b: " + a);
  }
}

Komentarze do kodu

 • Kod rozpoczyna się od deklaracji dwóch zmiennych a i b, które są następnie używane w operacjach przypisania złożonego.
 • Każda operacja (+=, -=, *=, /=, %=) modyfikuje wartość zmiennej a poprzez wykonanie określonej operacji arytmetycznej z zmienną b i zapisanie wyniku z powrotem do a.
 • Po każdej operacji, nowa wartość a jest wyświetlana, co pozwala obserwować efekt każdej z operacji przypisania złożonego.

Podsumowanie

Operatory przypisania złożonego w Java oferują wygodny sposób na wykonywanie operacji na zmiennej i zapisywanie wyniku do tej samej zmiennej w jednym kroku. Są one nie tylko skrótem, który może uczynić kod bardziej zwięzłym, ale również pomagają uniknąć niepotrzebnej powtórki i mogą przyczynić się do poprawy czytelności kodu. Używanie tych operatorów jest szczególnie przydatne w pętlach i wszędzie tam, gdzie ta sama zmienna jest wielokrotnie modyfikowana za pomocą operacji arytmetycznych lub bitowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top