Instrukcja warunkowa if else w Java

Instrukcje warunkowe if-else są fundamentem logiki decyzyjnej w programowaniu. Umożliwiają wykonanie różnych bloków kodu w zależności od spełnienia określonych warunków. Java, jako język programowania wykorzystywany do tworzenia aplikacji różnego rodzaju, oferuje bogatą składnię do obsługi tych instrukcji. Zrozumienie, jak i kiedy używać if-else, jest kluczowe dla tworzenia efektywnego i czytelnego kodu.

Rozbudowany przykład kodu z instrukcjami if-else

Poniżej przedstawiamy przykład, który demonstruje użycie instrukcji warunkowych if-else w Java do oceny wyników egzaminu.

public class GradeEvaluator {
  public static void main(String[] args) {
    // Deklaracja i inicjalizacja zmiennej score
    int score = 75;
    
    // Sprawdzenie, czy wynik jest większy lub równy 90
    if (score >= 90) {
      System.out.println("Ocena: bardzo dobry");
    }
    // Sprawdzenie, czy wynik jest w przedziale 80-89
    else if (score >= 80) {
      System.out.println("Ocena: dobry");
    }
    // Sprawdzenie, czy wynik jest w przedziale 70-79
    else if (score >= 70) {
      System.out.println("Ocena: dostateczny");
    }
    // Obsługa pozostałych przypadków (wynik < 70)
    else {
      System.out.println("Ocena: niedostateczny");
    }
  }
}

Komentarze do kodu

 • Program definiuje klasę GradeEvaluator z metodą main, która jest punktem wejścia aplikacji.
 • Zmienna score przechowuje wynik egzaminu, którego ocenę chcemy określić.
 • Pierwszy warunek if sprawdza, czy wynik jest większy lub równy 90. Jeśli warunek jest spełniony, program wyświetla komunikat “Ocena: bardzo dobry”.
 • Następnie, za pomocą else if, program sprawdza kolejne przedziały punktowe, przydzielając oceny “dobry” i “dostateczny” odpowiednio dla wyników w przedziałach 80-89 i 70-79.
 • Ostatni blok else obsługuje wszystkie pozostałe przypadki, gdzie wynik jest mniejszy niż 70, przydzielając ocenę “niedostateczny”.
 • Instrukcje warunkowe if-else umożliwiają precyzyjne sterowanie przepływem programu na podstawie wartości zmiennej score.

Podsumowanie

Instrukcje warunkowe if-else w Java umożliwiają tworzenie elastycznych rozwiązań, które mogą podejmować decyzje w zależności od spełnienia określonych warunków. Są one niezbędne w każdym programie, który musi reagować na różnorodne sytuacje i dane wejściowe. Poprzez odpowiednie używanie if-else, programiści mogą zapewnić, że ich aplikacje działają w sposób oczekiwany, efektywnie reagując na różne scenariusze. Ważne jest, aby pamiętać o klarowności i czytelności kodu, co ułatwi zarówno tworzenie, jak i późniejsze utrzymanie aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Java od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top