Promisy

Promisy w JavaScript są używane do obsługi operacji asynchronicznych. Umożliwiają one obsługę zdarzeń, które mogą zająć nieokreślony czas do zakończenia, takich jak pobieranie danych z serwera. Promisy mogą znajdować się w jednym z trzech stanów: oczekujący (pending), spełniony (fulfilled), lub odrzucony (rejected). Dzięki promisom, kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy w obsłudze, w porównaniu do tradycyjnych metod asynchronicznych, takich jak callbacki.

Przykłady użycia promisów

Poniżej przedstawiono kompletny plik HTML z JavaScript, który ilustruje różne przypadki użycia promisów, w tym tworzenie prostego promisa, obsługę sukcesów i błędów oraz łączenie promisów.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykłady użycia promisów w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady użycia promisów w JavaScript</h3>
  <script>
    // Przykład 1: Tworzenie i rozwiązywanie prostego promisa
    // Opis: Tworzenie promisa, który natychmiast zostaje spełniony.
    let promise = new Promise((resolve, reject) => {
      // Symulacja operacji asynchronicznej
      setTimeout(() => resolve("Operacja zakończona sukcesem!"), 1000);
    });

    promise.then(
      result => console.log(result), // Wyświetla "Operacja zakończona sukcesem!"
      error => console.log(error)  // Nie zostanie wywołane
    );

    // Przykład 2: Obsługa odrzucenia promisa
    // Opis: Tworzenie promisa, który jest odrzucany.
    let rejectedPromise = new Promise((resolve, reject) => {
      // Symulacja operacji asynchronicznej kończącej się błędem
      setTimeout(() => reject(new Error("Operacja nie powiodła się")), 1000);
    });

    rejectedPromise.then(
      result => console.log(result),
      error => console.log(error)  // Wyświetla błąd: "Operacja nie powiodła się"
    );

    // Przykład 3: Łączenie promisów z użyciem Promise.all
    // Opis: Wykonanie wielu promisów równolegle i czekanie na ich zakończenie.
    let promise1 = Promise.resolve(3);
    let promise2 = 42;
    let promise3 = new Promise((resolve, reject) => {
      setTimeout(resolve, 1000, "foo");
    });

    Promise.all([promise1, promise2, promise3]).then(values => {
      console.log(values); // Wyświetla: [3, 42, "foo"]
    });
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

Promisy są kluczowym elementem obsługi asynchroniczności w JavaScript, pozwalając na czysty i zrozumiały kod, łatwy do debugowania i utrzymania. Ich elastyczność pozwala na obsługę pojedynczych operacji asynchronicznych, jak również skomplikowanych przepływów danych poprzez łączenie wielu promisów. Zrozumienie i skuteczne wykorzystanie promisów jest fundamentalne dla nowoczesnego programowania webowego.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top