Drag and Drop

Funkcjonalność przeciągania i upuszczania (Drag and Drop) jest kluczową cechą interfejsów użytkownika w wielu współczesnych aplikacjach webowych. HTML5 wprowadza natywne wsparcie dla tej funkcjonalności, co ułatwia implementację interaktywnych elementów bez potrzeby stosowania zewnętrznych bibliotek JavaScript. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą łatwo przenosić elementy między różnymi częściami strony, co znajduje zastosowanie m.in. w tworzeniu list zadań, zarządzaniu projektami, czy w interfejsach do uploadowania plików.

Przykład kodu

Poniżej znajduje się przykład implementacji prostego interfejsu Drag and Drop przy użyciu HTML5 i JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Drag and Drop w HTML5</title>
  <style>
    .drag-area {
      width: 200px;
      height: 200px;
      border: 2px dashed #ccc;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .drag-item {
      padding: 10px;
      background-color: #f0f0f0;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div id="drag-source" class="drag-area" draggable="true">
  Przeciągnij mnie
</div>
<div id="drop-target" class="drag-area">
  Upuść tutaj
</div>

<script>
  // Element, który będzie przeciągany
  const dragSource = document.getElementById('drag-source');

  // Miejsce docelowe, gdzie element będzie upuszczany
  const dropTarget = document.getElementById('drop-target');

  // Dodanie zdarzenia rozpoczęcia przeciągania
  dragSource.addEventListener('dragstart', function(e) {
    e.dataTransfer.setData('text/plain', 'Przenoszenie');
  });

  // Zablokowanie domyślnej akcji, aby umożliwić upuszczenie
  dropTarget.addEventListener('dragover', function(e) {
    e.preventDefault();
  });

  // Obsługa zdarzenia upuszczenia
  dropTarget.addEventListener('drop', function(e) {
    e.preventDefault();
    this.innerHTML = "Element przeniesiony!";
  });
</script>

</body>
</html>

W powyższym kodzie, definiujemy dwa główne elementy: źródło przeciągania (drag-source) oraz cel upuszczenia (drop-target). Używamy HTML5 draggable="true" aby określić, że element jest przeciągany. Następnie, za pomocą JavaScript, dodajemy obsługę zdarzeń takich jak dragstart, dragover, i drop do obsługi procesu przeciągania i upuszczania.

Podsumowanie

Funkcjonalność przeciągania i upuszczania w HTML5 otwiera przed deweloperami nowe możliwości tworzenia interaktywnych i intuicyjnych interfejsów użytkownika. Dzięki natywnemu wsparciu, można łatwo implementować dynamiczne elementy na stronach internetowych bez konieczności korzystania z dodatkowych bibliotek. Używając powyższego przykładu jako punktu wyjścia, deweloperzy mogą eksplorować różne zastosowania Drag and Drop, aby zwiększyć użyteczność i zaangażowanie użytkowników na swoich stronach internetowych.

Scroll to Top