Klasy abstrakcyjne

W programowaniu obiektowym klasy abstrakcyjne pełnią kluczową rolę w definicji i projektowaniu struktury aplikacji. Klasy te stanowią szkielet, na podstawie którego inne klasy mogą być tworzone. W Pythonie klasy abstrakcyjne definiuje się za pomocą modułu abc (Abstract Base Classes). Dzięki nim można określić metody i właściwości, które muszą zostać zaimplementowane przez klasy dziedziczące, co sprzyja bardziej uporządkowanej i czytelnej strukturze kodu.

Przykłady użycia klas abstrakcyjnych

Rozważmy przykład użycia klas abstrakcyjnych w Pythonie, który ilustruje, jak można je wykorzystać do definicji interfejsu dla różnych typów pojazdów.

from abc import ABC, abstractmethod

class Vehicle(ABC):
  def __init__(self, make, model):
    self.make = make
    self.model = model

  @abstractmethod
  def displayInfo(self):
    pass

class Car(Vehicle):
  def __init__(self, make, model, horsepower):
    super().__init__(make, model)
    self.horsepower = horsepower

  def displayInfo(self):
    print(f"Car: {self.make} {self.model}, "
       f"Horsepower: {self.horsepower}")

class Bicycle(Vehicle):
  def __init__(self, make, model, type):
    super().__init__(make, model)
    self.type = type

  def displayInfo(self):
    print(f"Bicycle: {self.make} {self.model}, "
       f"Type: {self.type}")

# Utworzenie obiektów
car = Car("Toyota", "Corolla", 132)
bicycle = Bicycle("Trek", "Marlin 5", "Mountain")

# Wywołanie metody displayInfo
car.displayInfo()
bicycle.displayInfo()

Opis kodu

 • Klasa abstrakcyjna Vehicle: Jest to klasa bazowa dla wszystkich pojazdów, definiująca interfejs, który muszą implementować klasy dziedziczące. Metoda displayInfo jest abstrakcyjna, co oznacza, że każda klasa dziedzicząca musi dostarczyć własną implementację tej metody.
 • Klasy Car i Bicycle: Są to konkretne implementacje klasy abstrakcyjnej Vehicle. Dostarczają one szczegółowe implementacje metody displayInfo, odpowiednio dla samochodu i roweru.

Podsumowanie

Klasy abstrakcyjne w Pythonie umożliwiają definicję interfejsów i zapewnienie szablonu, którego muszą przestrzegać klasy dziedziczące. Pozwala to na tworzenie bardziej uporządkowanego i modularnego kodu, co jest szczególnie przydatne w większych systemach i aplikacjach. Użycie modułu abc do tworzenia klas abstrakcyjnych jest standardową praktyką w Pythonie, sprzyjającą rozwojowi oprogramowania zgodnie z zasadami programowania obiektowego.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top