Jak pisać komentarze w Pythonie?

Komentarze w kodzie to kluczowy element dobrych praktyk programistycznych. Umożliwiają zarówno autorowi kodu, jak i innym programistom zrozumienie działania, celu poszczególnych fragmentów kodu, a także mogą służyć do tymczasowego wyłączania pewnych części kodu podczas debugowania. Python, jak większość języków programowania, oferuje prostą składnię do dodawania komentarzy.

Przykład kodu z komentarzami

Oto przykład kodu, który demonstruje różne sposoby dodawania komentarzy w Pythonie:

# To jest pojedynczy komentarz w Pythonie. Opisuje, co
# następna linia kodu (lub blok kodu) robi.

# Przykład użycia komentarza do wyjaśnienia kodu
number = 10 # Przypisanie wartości 10 do zmiennej number

# Komentarze mogą być użyte do czasowego wyłączenia kodu:
# print("Ta linia jest zakomentowana i się nie wykona")

"""
To jest komentarz blokowy w Pythonie, często używany
do dokumentowania dużych bloków kodu lub plików.
Mimo że technicznie jest to wieloliniowy string,
programiści używają go jako komentarza blokowego.
"""

# Pętla for z komentarzem, co robi każda linia
for i in range(5):
    # Poniższa linia wypisuje wartość zmiennej i
    print(i) # Wypisanie wartości zmiennej i

# Komentarze mogą także służyć do wyjaśniania logiki kodu,
# szczególnie w skomplikowanych algorytmach.
if number > 5:
    print("number jest większe od 5") # Warunek spełniony
else:
    print("number jest mniejsze lub równe 5") # Warunek niespełniony

Podsumowanie

Komentarze w Pythonie są niezbędne dla czystego i zrozumiałego kodu. Używając pojedynczych komentarzy zaczynających się od # dla krótkich opisów lub ciągów znaków otoczonych potrójnymi cudzysłowami dla dłuższych opisów bloków kodu, programiści mogą efektywnie komunikować się z innymi oraz z samymi sobą, wracając do własnego kodu po pewnym czasie. Pamiętaj, że dobrze skomentowany kod jest znakiem profesjonalizmu i dbałości o czytelność oraz utrzymanie projektu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top