Jak jest używane finally w obsłudze wyjątków w Pythonie?

Obsługa wyjątków jest kluczowym elementem każdego języka programowania, umożliwiającym radzenie sobie z błędami w trakcie wykonania programu. Python oferuje szczególnie elastyczne narzędzia do obsługi tych sytuacji, a jednym z nich jest słowo kluczowe finally. Jakie jest jego zadanie i jak można je wykorzystać w praktyce?

Przykład użycia “finally”

Blok finally jest opcjonalną częścią konstrukcji try-except, która zawsze zostaje wykonana na końcu, niezależnie od tego, czy w bloku try wystąpił wyjątek, czy nie. Jego głównym zastosowaniem jest zwalnianie zasobów i wykonanie operacji porządkowych, które muszą być wykonane bez względu na wynik operacji w bloku try.

Rozważmy poniższy przykład, który demonstruje użycie finally w kontekście obsługi plików:

try:
  # Próba otwarcia pliku do odczytu
  file = open("plik.txt", "r")
  # Czytanie zawartości pliku
  print(file.read())
except FileNotFoundError:
  # Obsługa wyjątku, gdy plik nie zostanie znaleziony
  print("Plik nie został znaleziony.")
finally:
  # Blok finally, który zostanie wykonany niezależnie
  # od tego, czy wystąpił wyjątek, czy nie
  print("Zamykanie pliku.")
  # Bezpieczne zamknięcie pliku, jeśli istnieje
  file.close()

Opis działania

 1. Blok try: próbujemy otworzyć i przeczytać plik. Jeśli plik istnieje i jest dostępny, jego zawartość zostanie wyświetlona.
 2. Blok except: jeśli plik nie istnieje, Python zgłosi wyjątek FileNotFoundError. W tym przypadku zostanie wyświetlony komunikat, że plik nie został znaleziony.
 3. Blok finally: niezależnie od tego, czy operacja odczytu pliku się powiodła, czy nie, blok finally zostanie wykonany. Jest to idealne miejsce, by umieścić kod odpowiedzialny za zwalnianie zasobów, np. zamknięcie pliku. Dzięki temu unikamy wycieków zasobów.

Zastosowanie “finally”

Użycie finally jest szczególnie przydatne w aplikacjach, które korzystają z zewnętrznych zasobów, takich jak pliki, połączenia sieciowe czy uchwyty do baz danych. Zapewnia ono, że zasoby te będą zwolnione w odpowiedni sposób, nawet jeśli w trakcie operacji wystąpi błąd.

Podsumowanie

Finally jest potężnym narzędziem w języku Python, pozwalającym na pewność, że pewne operacje zostaną wykonane bez względu na wynik działania bloku try. Poprawne używanie finally może znacząco wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo aplikacji, szczególnie tych, które intensywnie korzystają z zewnętrznych zasobów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top