Co to jest funkcja map w Pythonie?

W Pythonie funkcja map() to narzędzie umożliwiające przetwarzanie i transformację elementów w kolekcji (np. listy czy krotki) za pomocą określonej funkcji. Jest to forma programowania funkcyjnego, która pozwala na skrócenie kodu i zwiększenie jego czytelności przy jednoczesnym wykonaniu operacji na wielu elementach kolekcji.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

# Przykład użycia funkcji map() do konwersji temperatur
# z stopni Celsjusza na Fahrenheita

# Definicja funkcji konwertującej temperaturę
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return (celsius * 9/5) + 32

# Lista temperatur w stopniach Celsjusza
temperatures_celsius = [0, 10, 20, 30, 40, 50]

# Użycie funkcji map() do konwersji temperatur
# i konwersja wyniku do listy
temperatures_fahrenheit = list(map(celsius_to_fahrenheit, temperatures_celsius))

# Wyświetlenie oryginalnych i przekonwertowanych temperatur
print("Temperatury w Celsjuszach:", temperatures_celsius)
print("Temperatury w Fahrenheitach:", temperatures_fahrenheit)

Komentarze w powyższym kodzie opisują krok po kroku proces przekształcania temperatur z Celsjusza na Fahrenheita. Funkcja map() przyjmuje dwa argumenty: funkcję, która ma zostać zastosowana do każdego elementu kolekcji, oraz kolekcję, na której ma zostać wykonana operacja. W rezultacie otrzymujemy nowy obiekt map, który możemy łatwo przekształcić na listę za pomocą funkcji list().

Podsumowanie

Funkcja map() w Pythonie jest potężnym narzędziem w arsenale programisty, pozwalającym na efektywne przetwarzanie kolekcji danych. Umożliwia zastosowanie określonej funkcji do każdego elementu kolekcji, co może znacznie skrócić kod potrzebny do wykonania takich operacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy potrzebujemy wykonać jednolite operacje na listach lub innych kolekcjach danych.

Scroll to Top